Pewny start w przyszłość!

Czyli rozmowa o naszym Ulu Pani Sylwii Dutkowskiej-Kafar z Gazety Uniwersyteckiej z Dyrektorem Waldemarem Kotowskim. Zapraszamy do lektury TUTAJ


Dzień otwarty

Dziękujemy wszystkim Gościom, którzy tak tłumnie odwiedzili nasze ULO. Otworzyliśmy swoje podwoje dla ósmoklasistów i ich rodziców, w zakładce Aktualności pełna relacja i wiele zdjeć.


Profil absolwenta

Nasz absolwent:

  • posiada rzetelną wiedzę praktyczną i teoretyczną, którą świadomie rozwija i stosuje w sytuacjach typowych i nietypowych;
  • potrafi wykorzystywać, weryfikować i przetwarzać informacje, posługując się nowoczesnymi nośnikami przekazu;
  • świadomie korzysta z dóbr kultury;
  • dba o rozwój swojej osobowości;
  • jest przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych;
  • rozwija zainteresowania, talenty i pasje;
  • umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć, jest kreatywny, posiada umiejętności pracy zespołowej – kluczowe kompetencje dla rozwoju osobistego oraz społecznego;
  • jest przygotowany do studiowania i pracy naukowej.

Wizja szkoły

ULO jest wspólnotą uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. ULO to szkoła oparta na zasadach partnerstwa, przyjaźni i szacunku.

To szkoła przyjazna dla uczniów, stwarzająca możliwość rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego.   To szkoła, która kształtuje postawę człowieka kierującego się w życiu zasadami etycznymi, będącego wzorem kultury osobistej, szkoła ucząca patriotyzmu, szacunku, otwartości, tolerancji oraz zrozumienia dla wielokulturowości.

Skip to content