Pierwszy raz w rankingu i od razu pierwsza dwudziestka! Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku znalazło się na 19. miejscu wśród liceów województwa pomorskiego w corocznym rankingu Perspektyw! Wyniki naszych pierwszych maturzystów są jedynie trampoliną do wyższych pozycji w latach następnych. Gratulujemy innym szkołom, a przede wszystkim Technikum Informatycznemu im. Macieja Płażyńskiego z Pucka, które zostało najlepszym technikum w województwie i podobnie jak my funkcjonuje pod skrzydłami Fundacji Pozytywne Inicjatywy.


Profil absolwenta

Nasz absolwent:

  • posiada rzetelną wiedzę praktyczną i teoretyczną, którą świadomie rozwija i stosuje w sytuacjach typowych i nietypowych;
  • potrafi wykorzystywać, weryfikować i przetwarzać informacje, posługując się nowoczesnymi nośnikami przekazu;
  • świadomie korzysta z dóbr kultury;
  • dba o rozwój swojej osobowości;
  • jest przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych;
  • rozwija zainteresowania, talenty i pasje;
  • umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć, jest kreatywny, posiada umiejętności pracy zespołowej – kluczowe kompetencje dla rozwoju osobistego oraz społecznego;
  • jest przygotowany do studiowania i pracy naukowej.

Wizja szkoły

ULO jest wspólnotą uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. ULO to szkoła oparta na zasadach partnerstwa, przyjaźni i szacunku.

To szkoła przyjazna dla uczniów, stwarzająca możliwość rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego.   To szkoła, która kształtuje postawę człowieka kierującego się w życiu zasadami etycznymi, będącego wzorem kultury osobistej, szkoła ucząca patriotyzmu, szacunku, otwartości, tolerancji oraz zrozumienia dla wielokulturowości.

Skip to content